top of page

Lựa chọn Kế hoạch học tập phù hợp

 • Weekly Group 1:4

  4.899.000₫
  1 năm một lần
   3 ngày dùng thử miễn phí
  • Tài khoản học EnglishCentral.com 1 năm
  • Tham gia Cộng đồng luyện nói quốc tế hàng tuần
  • Tham gia lớp nhóm 1:4 để được hướng dẫn học và sửa lỗi
  • Tham gia các thử thách học tập thú vị khác và nhận quà
 • Weekly Group 1:8

  3.939.000₫
  1 năm một lần
   3 ngày dùng thử miễn phí
  • Tài khoản học EnglishCentral.com 1 năm
  • Tham gia Cộng đồng luyện nói quốc tế hàng tuần
  • Tham gia lớp nhóm 1:8 để được hướng dẫn học và sửa lỗi
  • Tham gia các thử thách học tập thú vị khác và nhận quà
bottom of page