top of page

Sharing

Với niềm tin rằng "Chia sẻ là sẻ chia", trang Sharing này sẽ có 2 phần chính, gồm các trang Blogs với các bài chia sẻ dành cho người học (L), dành cho các giáo viên (T), và dành cho phụ huynh (P) đồng hành trong quá trình học Tiếng Anh với con.

Bên cạnh đó là các tài nguyên, tài liệu học mà các bạn có thể tải về và sử dụng trong hành trình chinh phục Tiếng Anh nhé!

Trang các bài viết tiếng Việt liên quan đến dạy và học tiếng Anh dành cho

Giáo viên (T), Phụ huynh (P), và Học viên (L)

Thư viện tài nguyên, tài liệu học Tiếng Anh miễn phí.

Blog for Teachers

From challenges to triumphs: a teaching journey.

bottom of page